Általános Szerződési Feltételek

A poleposition.hu (továbbiakban Weboldal) a PPWW Int. Kft. tulajdona, a weboldalt a PPWW Int. Kft. üzemelteti (továbbiakban Üzemeltető).

Ezúton szeretnénk megkérni potenciális vásárlóinkat, felhasználóinkat, olvassák el figyelmesen jelen általános szerződési feltételeinket (ÁSZF), és ha minden pontjával egyetértenek, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, csak abban az esetben vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

Szerződésünk kizárólag elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül egyedileg iktatásra, továbbá postázásra, valamint magatartási kódexre nem utal.

A működéssel és szolgáltatásaink megrendelési feltételeivel, folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Weboldalon megadott elérhetőségeinken és jelen Általános Szerződési Feltételekben tudunk rendelkezésére állni.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Üzemeltető adatai:

 • Cégnév: PPWW Int. Kft.
 • Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 • Telephely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 • Adószám: 25856877-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-292884
 • Cégbejegyző Hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: hello[kukac]poleposition.hu
 • Levelezési cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 • Telefonszám: +36-1-999-0808
 • Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. – 10300002-10676330-49020018
 1. Fogyasztó

Fogyasztó és vállalkozás

Az új PTK. a fogyasztó fogalmát leszűkítette kizárólag olyan természetes személyekre, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el. Fontos változás, hogy bevezetésre kerül a vállalkozás fogalma is, melyet a törvény a fogyasztó „ellentéteként” definiál: vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül.

 1. Szerződő felek

Weboldalon történő megrendeléssel, szerződés jön létre a PPWW Int. Kft. mint szolgáltató (továbbiakban Üzemeltető) és a megrendelést leadó személy, mint fogyasztó (továbbiakban fogyasztó) között.

A fogyasztó a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

III. Vásárlás

A fogyasztó az adatlap kitöltésével a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az Üzemeltető ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A fogyasztó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a fogyasztó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

Ha a fogyasztó tévesen adott meg adatokat és ezt a megrendelés leadását követően veszi észre, úgy mindaddig van lehetősége telefonon (+36-1-999-0808) vagy e-mailben (hello[kukac]poleposition.hu) a módosításra.

 1. Szolgáltatások és az árak

IV.1. Szolgáltatások és az árak

A szolgáltatások leírását, jellemzőit és árát a Weboldalon tünteti fel az Üzemeltető. Az ár forintban értendő és az Áfa-t nem tartalmazza.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Üzemeltető jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik szolgáltatás vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Üzemeltető jogosult a megrendelést törölni. Az Üzemeltető a megrendelés törléséről a fogyasztót e-mailben értesíti.

IV.2. Online elérhető szolgáltatások és az árak

Az online elérhető szolgáltatások leírását, jellemzőit és árát a Weboldalon tünteti fel az Üzemeltető. Az ár forintban értendő és az Áfa-t nem tartalmazza.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Üzemeltető jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik szolgáltatás vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Üzemeltető jogosult a megrendelést törölni. Az Üzemeltető a megrendelés törléséről a fogyasztót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt szolgáltatások csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg.

 1. Megrendelés

V.1. Szolgáltatás megrendelés

A fogyasztó a megrendelni kívánt szolgáltatást annak aloldalán tudja megrendelni az oldalon szereplő űrlap kitöltésével.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a PPWW Int. Kft. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az Üzemeltető e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld.

 1. Fizetési módok

VI.1 Fizetési módok – Szolgáltatás vásárlása esetén

A szolgáltatás ellenértékének megfizetése az alábbiak szerint történhet:

 • A szolgáltatás igénybevételét megelőző bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással. Ebben az esetben a szolgáltatás fogyasztó részére fenntartása, annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az Üzemeltető bankszámlájára. Külföldi bankszámláról történő utalás esetén kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy a szolgáltatás vételára maradéktalanul kerüljön jóváírásra bankszámlánkon.

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

VII. Felelősség kizárása

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Üzemeltetőnek.

Az Üzemeltető nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A PPWW Int. Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő megrendelések elutasítása.

VIII. Adatvédelem

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, az oldalon történő regisztráció során a felhasználó nevét és e-mail címét, illetve online vásárlás során a szolgáltatást megrendelő természetes személy adatait elkérje, mint név, számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti az Üzemeltetőtől a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

Üzemeltető a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a fogyasztók személyes adatait, melyről részletesen a ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT rendelkezik.

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, az Üzemeltető ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Üzemeltető jogosult továbbá a szolgáltatások árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani.
A változtatások a Weboldalon való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben a fogyasztónak bármilyen problémája, vagy jogvitás ügye merülne fel a Üzemeltetővel szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat, vállalkozásunk célja, hogy minden ilyen ügyben megoldást találjunk.

Az Üzemeltető a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak megküldi, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

A panaszt – amennyiben az előző pont szerinti megoldásra nincs lehetőség – az Üzemeltető – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. A válaszhoz az Üzemeltető csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.